GROOTSCHALIGE BESTEMMING VAN RUIMZICHT IS EEN GROTE ZORG VOOR DE BUURT!

Klik op onderstaande foto's voor een vergroting!

 

 

  

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

VOORPAGINA NIEUWS! Voor een tweede week achtereen is de beoogde nieuwe bestemming van één van de boerderijen op de Kerkeweg in Oldelamer voorpagina nieuws in lokale nieuwsblad van Weststell-ingwerf; 'De Stellingwerf'.

Daarom besteedt Hank op zijn website voor het eerst aandacht aan de actualiteit in Oldelamer. Op de website van krant wordt gereageerd en kun je over het onderwerp stemmen. Kortom de bestemming van Ruimzicht leeft!  Hank publiceert de tekst uit uit de Stellingwerf integraal. Op deze wijze wordt bijgedragen aan een grotere bekendheid met een lokale discussie. 'Past deze maatschappelijk verantwoorde, maar grootschalige voorziening op deze locatie'  De bewoners vinden van niet. Hank is benieuwd hoe zijn website bezoekers er over denken.  Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!RUIMZICHT HOUDT DE GEMOEDEREN BEZIG.
OLDELAMER - Als het aan de omwonenden van boerderij Ruimzicht aan de Kerkeweg in Oldelamer ligt, trekken de nieuwe eigenaren van het pand, broer en zus Auke en Tryntsje Kroondijk,  op korte termijn in de woning. ‘Als ze hun grote plannen maar aanpassen‘, zeggen de buren Hein Milius en Jan-Eric Stolp.


Verscheidene omwonenden van Ruimzicht verzetten zich tegen de uitgebreide bouw-plannen van de familie Kroondijk, die van de boerderij een woon-/werkvoorziening wil maken voor mensen met een verstandelijke beperking. ‘We zijn niet tegen het initiatief om plek te bieden aan gehandicapten. Integendeel. Dat ondersteunen we juist van harte‘, zegt Hein Milius.

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!HET IS DE OMVANG van het project waar we bezwaar tegen hebben. Buurman Jan-Eric Stolp onderschrijft dat. Hij kwam, met zijn gezin, anderhalf jaar geleden naar Oldela-mer, voor met name de rustige omgeving. ‘Wij zijn ons hier in korte tijd enorm thuis gaan voelen. Maar op een instelling in deze omvang vlak naast ons huis, hadden wij echter niet gerekend.‘

De oorspronkelijke plannen van Kroondijk in 2004 behelsden een woon- en werkplaats voor zes tot acht verstandelijk gehandicap-ten, waaronder hun verstandelijk gehandi-capte broer, die ernaast werkt op zorgboer-derij Daglicht in Oldelamer. De buurtbewo-ners vonden dit een heel goed initiatief en ondersteunden het van harte. Totdat de tekeningen van de architect op tafel kwamen. Klik op de foto voor een vergroting!

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

PLOTSELING bleek het te gaan om een woon- en werkplaats voor twaalf verstandelijk beperkten, een Bêd en Brochje, horeca- en conferentieruimten. Er werd meteen be-zwaar gemaakt. ‘In plaats van een sympa-thiek, kleinschalig plan, kreeg het een grote commerciële insteek‘, zegt Milius. Wethou-der Wim Plekkenpol, die destijds ruimtelijke ordening in portefeuille had, vond de plan-nen ook te grootschalig voor een dorp als Oldelamer.

‘Op zijn toezeggingen hebben we onze bezwaren ingetrokken. De plannen zouden immers geen doorgang kunnen vinden, zonder goedkeuring van de wethouder, zo dachten wij‘, licht Milius toe. Het tegendeel bleek waar. De bouwaanvraag was vrijwel gelijk aan de eerdere -grote- plannen. Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!DE HORECA EN CONFERENTIEFACILITEITEN zijn van de baan, maar achter de boerderij is een zwart, drielaags appartementencomplex gesitueerd. Ook vragen de omwonenden zich af hoe de slaapplaatsen worden gevuld. ‘Er wordt gesproken over dertig bedden. Tien voor de bewoners, twee voor de beheerders, vier voor Bêd en Brochje en de rest voor logés of klanten van buitenaf. Daaraan wordt echter geen limiet gesteld.

 

Dat betekent dat er op drukke dagen wel dertig personen op de boerderij kunnen ver-toeven. Dat lijkt ons niet bevorderlijk voor de rust‘, zegt Stolp. Behalve de uitstraling van het appartementencomplex, is ook de grootschaligheid van het gehele project een zorg. ‘We realiseren ons dat in de omgeving waarin je leeft soms iets maatschappelijks moet komen, als een woon-/werkboerderij.
Klik op de foto voor een vergroting!

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

MAAR DIT PLAN is ons gewoon weg te groot in deze omgeving. De cliënten die er komen werken, worden met taxibusjes gebracht en gehaald, ook zal er verder veel aanloop zijn van familie en andere belanghebbenden. Daar is de Kerkeweg niet geschikt voor‘, meent Milius.


Ook Ria Rhijnsburger van Zorgboerderij Daglicht is niet enthousiast over de grootschaligheid. Een woon-/werkboerderij in het bestaande pand vinden we prima. Daar zijn we ook altijd voor geweest. De hele buurt was enthousiast toen bekend werd dat dit hier zou komen. Tot we de maquette zagen, waarop ineens een groot nieuw gebouw achter de boerderij stond. Daar maken wij ernstig bezwaar tegen.

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!HET PAST NIET IN HET GEBIED en bovendien levert de hoeveelheid aan personen en activiteiten teveel drukte op voor de cliënten van onze zorgboerderij.' Wim en Ria Rhijnsburger startten Daglicht in 2000 en kregen de restrictie om maximaal vijf personen per dag op de zorgboerderij te hebben. Bij ons komen veel kinderen met adhd, of en andere contactstoornissen.

Zij hebben echt rust nodig en vinden dat hier op Daglicht. Als naast onze zorgboerderij tien mensen komen, plus de andere gasten en mensen van de sociale werkvoorziening, veel te druk. Dat is voor onze zorgboerderij funest', zegt Ria Rhijnsburger. Kleinschalig-heid is volgens Rhijnsburger juist voor een zorgboerderij zeer belangrijk. `Anders streef je je eigenlijke doel voorbij.'

 

 

Klik op deze foto voor een vergroting!TWEE VAN DE CLIENTEN van daglicht, die op Ruimzicht wilden gaan wonen hebben dat inmiddels ingetrokken. Dit vanwege de drukte die men op de woon/werkboerderij verwacht. Volgens Rhijnsburger heeft zelfs een aantal ouders van cliënten van Daglicht bezwaren ingediend bij de gemeente.

Vast staat dat een aantal kinderen die nu de rust vindt op zorgboerderij Daglicht, hier niet meer kan komen wanneer de plannen voor boerderij Ruimzicht doorgang vinden.
Beide partijen hebben inmiddels een advo-caat in de arm genomen. 'De belangen-tegenstellingen worden nu zo groot, dat we gaan denken aan onze eigen woonbeleving', licht Milius toe. Bovendien zijn de bezwaar-makers niet tevreden over de wijze waarop de gemeente met de plannen is omgegaan.

 

 


Klik op deze foto voor een vergroting!INMIDDELS is de loopstal naast Ruimzicht ook door Kroondijk aangekocht. De voorzit-ter van de welstandscommissie in Leeuwar-den (waar men zich voor second opinion vervoegde) vertelde de buurtbewoners dat daar een sociale werkplaats voor bewoners en derden in komt. De architect van het plan heeft dat bevestigd.

De buren vrezen dan ook dat wanneer hier-voor de vergunningen worden aangevraagd, de gemeente ze als losstaand object, naast de woon/werkboerderij zal beoordelen, en niet als gezamenlijk bedrijf. Wethouder Albert van den Berg licht toe dat de gemeente in haar besluitvorming heeft gekeken naar zowel de bepalingen in het bestemmingsplan als het advies van de welstandcommissie. (Noot: de stemmen staakten en de voorzitter bracht zijn eigen stem in; 6-5)

 

Klik op deze foto voor een vergroting!

'ALS GEMEENTE hebben we ons werk netjes gedaan. Het is dan ook niet te zeggen dat we met de bezwaren tegen de woon/werkboer-derij niets hebben gedaan.' Volgens de wethouder is het niet te voorkomen dat niet iedereen open voor dialoog en hebben de klachten zeer serieus genomen. Wij hebben ons echter te houden aan een bepaald regime dat door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Als we zelf gaan bepalen wat mooi en lelijk is, zijn we nergens.' Het belang van de toekomstige clienten van Ruimzicht staat voorop', zo zegt Van den Berg. 'Wij vinden dit een goed sociaal initiatief, dat goed past binnen de gemeenschap en waar we goed mee uit de voeten kunnen. We verlenen hier graag onze medewerking aan.'

 

 

DE ANGST die leeft bij de omwonenden is volgens de wethouder voorbarig. 'Er is een helder beeld van het aantal slaapplaatsen en de functies van het gebouw. We moeten afgaan op de feitelijke informatie van de aanvragers. Ik heb geen reden om hun integriteit te wantrouwen'...

Volgens Hank is het standpunt van de wethouder dus duidelijk. Het extra gebouw komt er, punt uit. En dat een vorige wethouder iets anders geroepen heeft, daar kan hij niets aan doen. Het extra gebouw met drie woonla-gen past uitstekend in deze omgeving. En er zijn geen 30 bedden maar 10. Deze buurtbewoners zijn angstha-zen en kunnen gewoon niet tellen ...  

Klik op deze foto voor een vergroting!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naschrift: Eén of andere onverlaat heeft de twee zuilen vernield. Hank vond ze prachtig en distantieert zich volledig van deze actie.

De foto's op deze pagina zijn van Hank Dussen. De bouwimpressies zijn Borren Staalenhoef Architekten te Leeuwarden.

Lees alles!

 


Copyright © 2005 - 2015 Hank Dussen Productions, Oldelamer